Digitální zpracování výuky

Evropský sociální fond, EU, MŠMT, OP

Cílem projektu je aplikace moderního didaktického softwaru a moderních technologií do výuky, vytváření interaktivních materiálů určených pro výuku dětí a žáků, příprava  projektů na podporu výuky a využívání ICT v mimoškolní výuce e-learningu, zpřístupnění IC technologií mimo vyučování pro žáky a pedagogy, zakoupení programového vybavení pro tvorbu výukových a testovacích aplikací spojených s implementací tohoto softwaru do výuky a pořízení nezbytné IC techniky umožňující využití výukových aplikací.
Hlavní cílovou skupinou jsou žáci školy, ale kromě nich budou podpořeni i učitelé školy - spolupráce na tvorbě materiálů a sdílení materiálů povede k větší efektivitě práce. Přínosem bude tato databáze pro stávající, ale i nově začínající učitele, kteří ji budou využívat.

Hlavním cílem této aktivity je tvorba digitálních učebních materiálů z různých předmětů pro potřeby žáků i učitelů školy. Materiály jsou zpracovávány z těchto předmětů: český jazyk a literatura, matematika, chemie, fyzika, přírodopis, anglický jazyk, zeměpis, informatika, environmentální výchova a přírodověda. Tyto materiály vznikají průběžně dle úvazku jednotlivých vyučujících. Jsou ověřovány v praxi – při práci s cílovou skupinou. Jedná se o PPT prezentace, pracovní listy ve Wordu a v dalších aplikacích Microsoft Office, materiály ve Smart notebooku a Edu Base. Všechny materiály jsou ověřovány v praxi při výuce, opraveny pro další využití a vloženy do databáze. Jsou k dispozici všem učitelům školy.

Tvůrcům DUM byly v prvním monitorovacím období zakoupeny notebooky. Vyučující se neustále zdokonalují v práci na PC. Tvoří podle plánu digitální učební materiály, které mají stoupající úroveň. Jsou určeny pro žáky I. a II. stupně školy. Vytvořený materiál se ověřuje v praxi při výuce se žáky. Objeví-li tvůrce v materiálu chyby, odstraní je. Pokud projeví žáci zájem, mohou se sami podílet na inovacích daných materiálů, popřípadě na tvorbě nových.  Získávají tak dovednosti, které určitě využijí v dalším studiu i v praktickém životě. Kompletní a ověřený materiál předávají vyučující ICT technikovi, který jej zařadí do databáze. Materiály jsou pravidelně ukládány na webserver školy a mají k nim přístup všichni vyučující. Pomáhá to lepší efektivitě práce a ke sjednocení výstupu vzdělávání v kontextu se ŠVP. Některé DUM jsou vystaveny na webu školy a má je tak k dispozici široká pedagogická veřejnost.

 

Základní úlohou této aktivity je vytvoření digitálních učebních materiálů z různých předmětů pro potřeby žáků a učitelů školy. Materiály jsou zpracovávány v následujících předmětech:   - český jazyk a literatura

 • matematika
 • chemie
 • fyzika
 • přírodopis
 • anglický jazyk
 • zeměpis
 • informatika
 • environmentální výchova
 • přírodověda

Tyto materiály vznikají v průběhu realizace projektu a jsou ověřovány v praxi – při práci s cílovou skupinou. Jedná se o PPT prezentace, pracovní listy ve Wordu a v dalších aplikacích Microsoft Office, materiály ve Smart notebooku a EduBase. Vytvořené materiály, ověřené v praxi při výuce, jsou opraveny a vloženy do databáze. Materiály jsou k dispozici všem učitelům školy.

V prvním monitorovacím období byly učitelům školy – tvůrcům DUM, zakoupeny notebooky. Někteří vyučující měli s prací na PC jen malé nebo téměř žádné zkušenosti. Po proškolení v programu EduBase (březen 2010) začali tvořit podle plánu první digitální učební materiály. Všechny měly velmi dobrou úroveň. Jsou určeny pro žáky I. a II. stupně školy. Vytvořený materiál se ověřuje v praxi při výuce se žáky. Pokud tvůrce objeví v materiálu chyby, odstraní je. Kompletní a ověřený materiál předá ICT technikovi, který jej zařadí do databáze.

 • Marie Ludvíková - supervisor
 • Břetislava Melušová - manažer projektu, tvůrce DUM
 • Miroslava Pešková - tvůrce DUM
 • Karel Fischer - ICT technik, tvůrce DUM
 • Simona Jakešová  - tvůrce DUM
 • Eliška Kubáčová - tvůrce DUM
 • Dana Hasprová - tvůrce DUM
 • Rudolf Podsedník - tvůrce DUM
 • Radmila Neumanová - tvůrce DUM
 • Vladimír Padrta - tvůrce DUM
 • Jana Vocílková - tvůrce DUM
 • Blanka Vocílková - tvůrce DUM
 • Jana Valihrachová -tvůrce DUM
 • Marie Čermáková - ekonomický pracovník

Nové materiály umožní také realizaci některých částí ŠVP v praxi( e-learningové kurzy, materiály na mezipředmětové vztahy, projektové vyučování apod.).

Základem této aktivity je jednoduchá forma e-learningu (digitálního zpracování výuky). Žáci využívají ICT i mimo vyučování, protože tato aktivita jim slouží k domácí přípravě na vyučování. Zápis, který najdou všechny děti každý den na internetu, obsahuje základní informace z jednotlivých vyučovacích hodin – téma hodiny, jednoduchou osnovu hodiny, stručný zápis, obrázky a schémata, procvičovací úkoly, příklady testovacích otázek, důležité odkazy, organizační pokyny a zadání domácího úkolu.

Podle charakteru předmětu a způsobu práce vyučujícího mají materiály různou formu (PPT prezentace, pracovní listy ve Wordu a v dalších aplikacích Microsoft Office, materiály ve Smart notebooku a Edu Base), což je přínosem pro cílovou skupinu. Výuka je pro děti atraktivnější a zajímavější. Tuto novinku oceňují zvláště děti nemocné. Mohou každý den sledovat, co bylo v jednotlivých předmětech probráno. Také rodičům je tak zprostředkován přehled o právě probíraném učivu. Projekt nabízí žákům propracovanější systém výuky, podporuje jejich samostatnost a prohlubuje dovednosti při využívání ICT technologií. V prvním monitorovacím období připravil ICT technik návrh na strukturu EduBase serveru a průběžně provádí změny podle potřeby. Každému žáku a učiteli školy připravil přístupovou cestu, aby mohli v programu EduBase web pracovat. Program slouží pro tvorbu a vkládání výukových a testovacích aplikací implementovaných do výuky. Na fungujícím systému jednoduché formy e-learningu pro všechny žáky školy pracuje 12 vyučujících v těchto předmětech: český jazyk a literatura, matematika, chemie, fyzika, přírodopis, anglický jazyk, informatika, zeměpis, evvo a přírodověda. Pro žáky, kteří nemají možnost pracovat na internetu doma, byly pořízeny do 9 kmenových tříd PC sestavy. Ty budou používat ke své přípravě. Využijí je i ostatní žáci školy o přestávkách, před vyučováním a po vyučování.

Základem této aktivity je jednoduchá forma e-learningu (digitální zpracování výuky). Slouží žákům k domácí přípravě na vyučování. Využívají tak ICT i mimo vyučování. Obsahuje základní informace z jednotlivých vyučovacích hodin, stručné zápisy z hodin, obrázky a schémata, procvičovací úkoly, příklady testovacích otázek, důležité odkazy, organizační pokyny a zadání domácího úkolu.

ICT technik připravil návrh na strukturu EduBase serveru a průběžně provádí změny podle potřeby. Připravil také každému žáku a učiteli školy přístupovou cestu, aby mohli v programu EduBase web pracovat. Podle charakteru předmětu a způsobu práce vyučujícího mají materiály různou formu (PPT prezentace, pracovní listy ve Wordu a v dalších aplikacích Microsoft Office, materiály ve Smart notebooku a EduBase), což je přínosem pro cílovou skupinu. Příprava na vyučování je pro děti atraktivnější. Tuto novinku oceňují zvláště děti nemocné, protože se každý den mohou podívat, co bylo v jednotlivých předmětech probráno. V rámci této aktivity byl zakoupen program EduBase web a zřízena veřejná IP adresa. K užívání programu EduBase web byli 8.3. 2010 proškoleni všichni pedagogičtí pracovníci školy. Program slouží pro tvorbu a vkládání výukových a testovacích aplikací implementovaných do výuky.

Pedagogičtí pracovníci školy byli proškoleni k užívání programu EduBase web. Naučili se v tomto monitorovacím období s tímto programem pracovat. Každý den zapisují na web do jednotlivých předmětů téma hodiny, stručnou osnovu hodiny – co bylo probráno (stránky, cvičení apod.), co se mají žáci naučit, kdy budou psát písemnou práci a zadání domácího úkolu. Tato novinka se osvědčila jak učitelům, tak i žákům školy. Přínosem je jistě i pro žáky, kteří jsou nemocní. Neztrácejí kontakt s děním ve škole a pokud jim to zdravotní stav dovolí, mohou si dopisovat chybějící učivo už v době rekonvalescence. Na web vkládají vyučující také výukové materiály, testovací otázky, procvičovací úkoly, organizační pokyny apod.

Hlavním cílem této aktivity je sdílení vytvořených digitálních učebních materiálů. ICT technik sestavil strukturu databáze vytvořených DUM v projektu. Materiály jsou po měsících ukládány na serveru školy a mají k nim přístup všichni vyučující. Pomáhá to k lepší efektivitě práce a ke sjednocení výstupu vzdělávání v kontextu se ŠVP. Některé DUM jsme vystavili na webu školy a má je tak k dispozici široká pedagogická veřejnost. Databáze se pravidelně kontroluje, jedenkrát za měsíc doplňuje a zálohuje na serveru školy. Vytvořené digitální učební materiály jsou tak k dispozici všem vyučujícím školy.

Na této stránce budou vystavovány ukázky vytvořených digitálních učebních materiálů. Tyto vystavené ukázky jsou vytvořeny v softwaru Power Point a  Smart Notebook.