Podpora dětí a žáků ve škole

Šablony III

 

Podpora dětí a žáků ve škole v Kravsku

 

Název operačního programu:                                                    OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo programu:                                                                                              02

Název výzvy:                                                                                    Výzva č.02_20_080 pro Šablony III

Číslo výzvy:                                                                                       02­_20_080

Název projektu:                                                                              Podpora dětí a žáků ve škole v Kravsku

Registrační číslo projektu:                                                          CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019819                        

Doba realizace projektu:                                                             1. 9. 2021 – 30.6.2023

Dotace:                                                                                               815 110,-Kč

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

 

Aktivity:

Školní asistent - personální podpora MŠ - Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

 

Školní asistent personální podpora ZŠ - Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu školního asistenta základním školám (pokud jsou pod RED_IZO školy zřízeny, dílčí činnosti může vykonávat i ve školní družině, nebo školním klubu). Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem. Škola musí identifikovat alespoň tři žáky ohrožené školním neúspěchem. Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:

- nízká motivace ke vzdělávání;

- dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;

- nedůslednost ve školní přípravě;

- kázeňské přestupky;

- nedůsledné rodičovské vedení;

- sociokulturně znevýhodněné prostředí.

 

Klub pro žáky ZŠ - Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy.

Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané

znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita

umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy.

 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem - Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.