Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog

Lucie Valová - školní speciální pedagog

 

tel: 736 428 102

e-mail: valovalucie@zskravsko.onmicrosoft.com

            valova@zskravsko.cz

Konzultační hodiny:     středa 13.15 - 14.00

Hlavní oblasti podpory:

 • podporuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a všechny ostatní žáky, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči
 • poskytuje poradenskou a konzultační pomoc žákům, zákonným zástupcům a pedagogům
 • vyhledává a diagnostikuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • stanoví plán a provádí intervenční činnost se žákem nebo skupinou žáků
 • podílí se na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu a plánu pedagogické podpory
 • průběžně hodnotí účinnost navržených opatření
 • spolupracuje s pracovníky speciálně pedagogických center (SPC), pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a dalšími odborníky
 • zajišťuje speciální pomůcky a didaktické materiály, upravuje školní prostředí
 • diagnostikuje výchovné problémy žáků a stanovuje intervenční přístup
 • podílí se na kariérovém poradenství pro žáky
 • spolupracuje při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání
 • koordinuje a metodicky vede asistenty pedagoga
 • podílí se na preventivních programech školy, včetně prevence školního neúspěchu