Zdravé klima na škole

Název projektu: Zdravé klima jako základ úspěšného začlenění žáka

Realizace: rok 2022

Cíl projektu

 • tvorba a optimalizace zdravého školního prostředí, příznivého klimatu
 • zlepšení vztahů mezi žáky ve třídách i na škole
 • zlepšení sociálně komunikačních dovedností žáků a podpora jejich osobnostního rozvoje včetně zdravého životního stylu
 • zvyšování znalostí a kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti prevence a řešení rizikových projevů chování a jejich včasného záchytu, posílení důvěry mezi pedagogy a žáky

Obsah projektu

Projekt je zpracován s ohledem na aktuální potřeby  a je v souladu s Minimálním preventivním programem školy a také s cílem školního poradenského pracoviště, kterým je zaměření se na vzájemné vztahy mezi žáky s podporou jejich optimalizace. Konkrétně se pak zaměřuje na:

 • obnovu dlouhou distanční výukou narušených vztahů a sociálních vazeb žáků, a to v kmenových třídách, mezi paralelními třídami a také mezi dětmi obecně napříč školním kolektivem; pro šesté ročníky (po příchodu nových žáků z přidružených obcí) plánujeme adaptační aktivity zaměřené na vzájemné poznávání, navázání otevřených vztahů a podporu spolupráce, v ostatních třídách podporujeme týmovou práci ve vyučovacích hodinách a chodu života ve třídách
 • upozorňování žáků na rizikové faktory ve společnosti a důsledky nezdravého životního stylu formou společného promítání preventivních filmů s následnou diskuzí, formou besed s odborníky na nebezpečí na sociálních sítích, na rizika nejrůznějších závislostí, upozorňování na zodpovědné sexuální chování a naopak nezodpovědné experimenty s vlastním tělem; pro všechny věkové skupiny plánujeme programové bloky s odborníky na jednotlivé problematiky (vytváření kamarádských vztahů, tolerance k odlišnostem, odpovědnost k životnímu prostředí, závislosti, poruchy příjmu potravy, práva a povinnosti patnáctiletých)
 • zvyšování odbornosti pedagogického sboru v oblasti budování příznivého klimatu ve třídě a včasný záchyt rizikových jevů – dlouhodobý cíl; vysoké školy produkují odborníky ve studovaných oborech, kompetence k práci s kolektivem však vznikají prakticky až na pracovišti, mladí kolegové se mnohdy trápí a podceňují při řešení vzniklých problémů; na přípravný týden máme v plánu odborný seminář na toto téma

Stanovení cílové skupiny

 • Cílovou skupinou jsou žáci 1. – 9. ročníku, celkem 233 žáků v 11 třídách, programy budeme realizovat jednak v třídních kolektivech a některé, zejména přednáškového typu, ve větších, věkově vyrovnaných skupinách (např. pořad o komunikaci pro 4. a 5. ročník (máme po jedné třídě)

Časový harmonogram projektu

Duben – červen 2022

 • 1. – 5. ročník – jednodenní aktivity na posílení třídního kolektivu – třídní učitelé ve spolupráci s vychovatelkami a ŠMP
 • 1. a 2. stupeň - průběžné využívání filmů a aktivit posilujících vztahy v kolektivu při vyučování
 • 6. A, 6. B – Adam a Eva aneb Nejsme stejní  -  květen 2022 – termín bude upřesněn po dohodě s lektorkou MP Edu
 • 7. třída - Já a moje já  -  květen 2022 – termín bude upřesněn po dohodě s lektorkou MP Edu
 • 8. A, 8. B  -  Poruchy příjmu potravy fakta a mýty -  duben 2022 – termín bude upřesněn po dohodě s vedoucí projektu na SOU a SOŠ Přímětická Znojmo
 • 9. třída – Právní vědomí – květen 2022 – termín bude upřesněn po dohodě s OSPOD

 

Srpen 2022

 • Všichni pedagogové – Třídní klima a jak s ním pracovat – proběhne v přípravném týdnu, přesný termín po dohodě s lektorkou Ing. Skýpalovou, která je dlouholetou zkušenou lektorkou poskytující  akreditované vzdělávání pro pedagogy pod vzdělávací institucí Infra 

 

Září – prosinec 2022

 • Všechny třídy – aktivity s třídními učiteli po návratu do školy – spolupráce a tolerance, zdravé sebevědomí, zdravý životní styl, bezpečně na internetu
 • 1. - 3. třída - Na světě nejsi sám – říjen 2022 – termín bude upřesněn po dohodě s lektorkou MP Edu
 • 4. – 5. třída - Na světě nejsi sám – říjen 2022 – termín bude upřesněn po dohodě s lektorkou MP Edu
 • 6. třída + 4. třída – adaptační jednodenní výjezd z nabídky organizace Lipka, aktivity jsou vybrány tak, aby se žáci při společné činnosti poznali a aby museli při dosahování společného cíle spolupracovat; metodicky zajistí lektoři ze střediska  – září 2022 – termín bude upřesněn po otevření rezervačního programu Lipky
 • 7. A, 7. B – Kyberšikana – beseda s PČR – termín bude upřesněn po dohodě s PČR
   na podzim
 • 8. třída – Já a moje já II – navazující program – listopad 2022 - termín bude upřesněn po dohodě s lektorkou MP Edu
 • 9. A, 9. B – Zdravý životní styl, učení bez stresu – projektový den – prosinec 2022 – třídní učitelé ve spolupráci se ŠPP
 • Druhou cílovou skupinou je pedagogický sbor, celkem 16 učitelů základní školy, 3 asistentky pedagoga, 1 speciální pedagog, 3 vychovatelky družiny a 1 vychovatelka školního klubu