Škola pro udržitelný život 4

Škola je zapojena do projektu „Mladí ladí D-DUR (demokratický dialog o udržitelném rozvoji)“, podpořeném z programu ERASMUS+, který realizuje Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s..

 

Hlavním cílem projektu je umožnit skupinám mladých lidí navázání demokratického dialogu s osobami s rozhodovací pravomocí na místní (komunální) úrovni, dalšími odborníky a komunitou tak, aby díky tomuto dialogu spolupracovali při řešení zásadních otázek udržitelného rozvoje obce - vytvořili svou vizi obce a dosáhli uskutečnění praktického místního projektu jako prvního kroku k naplnění této vize.

 

Dalšími cíli pak jsou:

 • Realizací třídenního pobytu podpořit mladé před vstupem do demokratického dialogu.
 • Prostřednictvím dialogu mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí, dalšími odborníky a komunitou vytvořit v několika obcích vizi obce a uskutečnit konkrétní projekty, které k ní přispějí.
 • Umožnit mladým sdílet své zkušenosti s demokratickým dialogem, tvorbou vize a realizací praktického místního projektu s dalšími mladými lidmi a zainteresovanými osobami.

 

Mladí ladí D-DUR (demokratický dialog o udržitelném rozvoji)“, projekt podpořený z programu ERASMUS+.

 

Projekt je určen pro skupiny mladých ve věku 13-20 let. Každá zapojená skupina se nejprve zúčastní motivačního třídenního pobytu, poté proběhne práce v místě - v obci, kterou mladí nejprve mapují a poznatky zpracují do udržitelné "vize obce" (jak by mělo místo vypadat cca za 10 let). Následně navrhují praktické projekty k naplnění vize a společně s partnery z obce z nich vyberou jeden, který realizují. Součástí je i sdílecí setkání v průběhu realizace a závěrečná konference, dále pak letní škola pro zájemce z řad zapojených mladých lidí.

 

Hlavním cílem projektu je:

Umožnit skupinám mladých lidí navázání demokratického dialogu s osobami s rozhodovací pravomocí na místní (komunální) úrovni, dalšími odborníky a komunitou tak, aby spolupracovali při řešení otázek udržitelného rozvoje obce - vytvořili svou vizi obce a dosáhli uskutečnění praktického místního projektu jako prvního kroku k naplnění této vize.

 

Školní rok 2019/2020:

 • Září – listopad – komunikace s druhými šesti zapojenými školami, návštěva metodika SEVERu na zapojené škole, nastavení spolupráce atd.
 • Říjen – prosinec -  účast skupiny mladých ze zapojených škol na třídenním pobytu v Horním Maršově
 • Listopad – červen – realizace místních iniciativ, tedy tvorba vize udržitelné obce (jak má obec vypadat cca za 10 let) a jednoho místního mikroprojektu
 • Duben – jednodenní sdílecí setkání zapojených škol
 • Červen – slavnostní ukončení projektů na školách
 • Červen – jednodenní závěrečná konference - “Od velké myšlenky ve světě k udržitelnému životu v místě.”
 • Červenec či srpen 2020 - Letní škola pro zájemce z řad zapojených mládežnických skupin

 

V projektu „Mladí ladí D-DUR“ pracujeme s programem Škola pro udržitelný život (ŠUŽ). ŠUŽ je program, který pomáhá školám přispívat ke zlepšování životního prostředí a kvality života ve svém okolí. Prostřednictvím projektů mladí lidé, učitelé a místní komunita podporují udržitelný rozvoj místa a mladí se tak učí důležitým dovednostem pro život.

 

Poslání ŠUŽ: Program vzdělává prostřednictvím péče o místo a životem v komunitě a tím rozvíjí u žáků, učitelů, členů komunity kompetence potřebné pro udržitelný život.

 

Cíle ŠUŽ:

 • Účastník rozvine své kompetence pro udržitelný život v místě.
 • Účastník vytvoří konkrétní produkt pomáhající udržitelnému životu v místě a komunitě

 

Metodika ŠUŽ je postavena na principu místně zakotveného učení a dvou cyklech projektové výuky. Místně zakotvené učení povzbuzuje osobní růst a změnu a přispívá tak k vytvoření představy o udržitelné obci a k jejímu skutečnému naplnění.

 • Místně zakotvené učení zdůrazňuje napojení ekologické výchovy na konkrétní místa, lidi a věci veřejné. Silná vazba a láska k domovu je důležitým předpokladem pro to, aby člověk aktivně přistoupil ke správě obce a péči o ni.
 • Cílem prvního cyklu je vytvoření udržitelné Vize místa, kdy mladí na základě zmapování a interpretování kontextu místa navrhnou, kam by měla směrovat budoucnost obce nebo její části v horizontu cca 10 let.
 • Druhý cyklus se snaží přispět k naplnění vize místa. Mladí si vyberou konkrétní problém či potřebu v místě a realizací konkrétního místního projektu přispějí k jejímu naplnění.