Historie

Obec Kravsko neměla velmi dlouho vlastní školu, a proto děti nejprve chodily od roku 1760 do školy v Příměticích a potom od roku 1826 do Plenkovic. Tento neutěšený stav byl v 2. polovině 19. století rychle vyřešen.

Rohový dům u křižovatky k Plenkovicím býval do roku 1877 kovárna a vedle ní stával obecní domek. Téhož roku byla kovárna zbořena a na jejím místě byl postaven byt pro učitele. Na místě obecního domku byla postavena budova s jednou školní třídou. Slavnostní otevření obecné školy se konalo 8. ledna 1879. O rozvoj školy se velkou měrou zasloužila hraběnka Lützovová, poněvadž kupovala učební pomůcky, založila žákovskou knihovnu a podporovala méně majetné tím, že jim darovala učebnice a jiné potřeby. Školu řídila první školní rada*. Velmi brzy však jedna třída o rozměrech10 x 6 m nestačila, protože v 90. letech 19. století bylo zapsáno do školy až 110 žáků. I když zřízení 2. třídy bylo povoleno 1893, vyučování bylo zahájeno až v roce 1899.

Mezníkem ve vývoji obecné školy v Kravsku byl rok 1931, kdy bylo povoleno zavedení 3. třídy. Ačkoliv k výstavbě nové budovy nedošlo, můžeme hovořit o pokroku ve vzdělávání, neboť se vyučovalo směnným vyučováním ve dvou učebnách, a tak bylo dosaženo zlepšení výuky žáků.

Po osvobození se vyučovalo v Kravsku jednak na obecné škole, jednak v budově zámku, kam byla přestěhována újezdní měšťanská škola z Hlubokých Mašůvek. Další prostory zámku byly upraveny tak, že zde vznikly byty pro učitele a místnosti, v nichž byla umístěna v letech 1946 – 1978 mateřská školka. Školu v Kravsku navštěvovaly děti, jejichž počet se pohyboval kolem 240, z Plenkovic, Hlubokých Mašůvek, Mramotic, Kasáren, Olbramkostela, Žerůtek a Vranovské Vsi. K dalšímu významnému okamžiku ve vývoji vzdělávání v Kravsku došlo r. 1953, kdy obecná škola** byla sloučena s osmiletou střední školou*** v zámku. I když byla budova školy částečně modernizována např. zavedením školní jídelny a nových učeben pro výuku dílen a i když byly prováděny určité dílčí opravy, např. střech, komínů, elektrického vedení, stropů, protože se jeden z nich v roce 1958 zřítil, bylo jasné, že škola v budově zámku nemůže být do nekonečna, a když vyučování ve staré škole bylo definitivně ukončeno v roce 1962, bylo rozhodnuto na poč. 60. let 20. století o výstavbě nové školy.

K zahájení stavby došlo v roce 1964, kdy byla vybudována trafostanice pro novou školu. V říjnu bylo započato se stavbou. Během zimy byly provedeny zemní práce, vybudována kanalizace a bylo postaveno zdivo učebních pavilonů. Do konce srpna 1965 byly postaveny další tři pavilony. Od 1.9. 1966 se učilo ve třech třídách nové školy, ostatní třídy byly vyučovány ještě v zámku. Současně probíhala jednání o dodatečném vybudování spojovacích chodeb. Teprve 31.3.1968 byly ukončeny hlavní práce, škola předána do užívání a zahájen v ní obvyklý provoz. V areálu školy bylo vybudováno hřiště, dále školní pozemek a vysázen ovocný sad. Volné plochy byly osety trávníky a osázeny okrasnými dřevinami.

Nová škola je složena ze čtyř jednopatrových pavilonů a pavilonu s tělocvičnou, které jsou sdruženy labyrintem spojovacích chodeb v jeden celek. Neobvyklé ticho a zeleň areálu školy vítá každý den žáky z Pavlic, Vranovské Vsi, Hostěrádek, Olbramkostela, Žerůtek, Kravska, Plenkovic, Hlubokých Mašůvek, Kasárny a Mramotic. Od roku 1968, kdy byla škola otevřena, absolvovalo základní devítiletou školu na 1 500 žáků, kteří vzpomínají na školu jistě po celý život. Do podvědomí nejen Jihomoravského kraje se škola dostala v 70. letech 20. století, kdy každoročně vítala až na 800 účastníků, kteří zápolili v závodech branné zdatnosti. Nebylo závodu, v němž by žáci z Kravska nestáli na stupních vítězů. V 80. letech 20. století na sebe poutal velkou pozornost Filmový klub dětí, jehož filmových představení se účastnilo až na 110 žáků. Velkou oblibu získala školní vánoční akademie, jejíž tradice začala na sklonku 20. století. Každý ví, že bez vybudování dobrých základů, které ovšem nikdy nevidíme, by žádný dům dlouho nevydržel. Také základní škola dává své neviditelné základy všem, bez nichž by rozhodně nebylo nikdy dobrých a vzdělaných občanů.

(zpracoval Mgr. Vladimír Padrta)


* První členové byli: hrabě Karel Lützov, velkostatkář z Kravska – předseda, Viktor Planckh, majitel keramické továrny – místopředseda, Vilém Fischer, farář z Přímětic, zástupce církve, Ferdinand Lifka, lesní, zástupce velkostatku, František Medek, hrnčíř, zástupce obce.

** Na obecné škole působili v letech 1879 – 1953 tito ředitelé: Leopold Amerling (1879-1890), Martin Horák (1890 – 1893), Antonín Vyhnálek (1893 – 1920), Eduard Zarboch (1920 – 1935), Václav Zavadil (1935 – 1953)

*** Jak známo, škola několikráte změnila svůj název. V újezdní měšťanské škole byli ředitelé Jan Cibulka (1945 – 1947, 1949 – 1953), Josef Raček (1947 – 1949); v osmileté střední škole – Jan Bradáč (1953 – 1955), Ludvík Večeřa (1955 – 1959); v základní devítileté škole – L. Večeřa (1959 – 1971), M. Svobodová (1971 – 1977); Základní školu pak: K. Padrta (1977 – 1987), V. Holíková (1987 – 1992), S. Palatka (1992 – 1998), M. Ludvíková (1998 -2012 ), S.Žalmánková (Jakešová) (2013 -  ).