Wellbeing

Název projektu   Wellbeing aneb Kde se cítím dobře, tam se mohu rozvíjet

Cíl projektu

 • na základě principů wellbeingu usnadňovat žákům všech věkových skupin využívat naplno jejich potenciál, najít svoji identitu a zároveň vytvářením příznivého prostředí usnadnit dětem navazovat zdravé a bezpečné vztahy s okolím
 • pokračovat v tvorbě a optimalizaci zdravého školního prostředí, příznivého klimatu
 • další zlepšování sociálně komunikačních dovedností žáků a podpora jejich osobnostního rozvoje včetně zdravého životního stylu
 • zvyšování znalostí a kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti wellbeingu jako cesty k tvorbě optimálního školního prostředí pro celkový rozvoj osobnosti žáků, k dosahování úspěchu ve školním vzdělávacím procesu i v jejich úspěšném zdokonalování a rozvíjení se i v dalších oblastech života

Obsah projektu

Projekt navazuje předchozí úspěšné projekty „Zdravé klima jako základ úspěšného začlenění žáka“ a „Zdravé klima jako základ úspěšného začlenění žáka II“,  je zpracován s ohledem na aktuální potřeby  a je v souladu s Minimálním preventivním programem školy a také s cílem školního poradenského pracoviště, kterým je podpora optimálního školního prostředí, kde se budou děti i dospělí cítit dobře, a tím i usnadnění zvládání vzdělávacích cílů a zároveň umožnění celkového osobnostního rozvoje žáků. Konkrétně se pak zaměřuje na:

 • tvorbu příjemného a podnětného školního prostředí, minimalizaci stále přetrvávajících následků distanční výuky, jako je narušené sebevědomí, potíže s komunikací, obtížné prosazování se, únik před realitou do kyberprostoru či k jiným závislostem, větší zapojení žáků do spoluvytváření akcí a životního prostředí ve škole
 • podporu navazování vztahů a sociálních vazeb žáků, a to v kmenových třídách, mezi paralelními třídami a také mezi dětmi obecně napříč školním kolektivem, nezapomínat též na zdravé vztahy mezi dětmi a pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy a také mezi dospělými; pro šesté ročníky (po příchodu nových žáků z přidružených obcí) plánujeme adaptační aktivity zaměřené na vzájemné poznávání, navázání otevřených vztahů a podporu spolupráce, v ostatních třídách podporujeme týmovou práci, projektové vyučování a využívání inovativních metod ve vyučovacích hodinách
 • pokračování upozorňování žáků na rizikové faktory ve společnosti a důsledky nezdravého životního stylu formou společného promítání preventivních filmů s následnou diskuzí, formou besed s odborníky na stále se zvyšující nebezpečí na sociálních sítích, na rizika nejrůznějších závislostí především v souvislosti s novými typy návykových látek včetně těch ještě nespadajících pod zákon, upozorňování na zodpovědné sexuální chování a naopak nezodpovědné experimenty s vlastním tělem; pro všechny věkové skupiny plánujeme programové bloky s odborníky na jednotlivé problematiky (vytváření kamarádských vztahů, tolerance k odlišnostem, odpovědnost k životnímu prostředí, závislosti, poruchy příjmu potravy, práva a povinnosti patnáctiletých, dovednost poskytnout v případě potřeby první pomoc, umět se ubránit v případě jakékoli formy nátlaku či přímo napadení)
 • pokračování zvyšování odbornosti pedagogického sboru v oblasti budování příznivého klimatu ve třídě a včasný záchyt rizikových jevů – dlouhodobý cíl; vysoké školy produkují odborníky ve studovaných oborech, kompetence k práci s kolektivem však vznikají prakticky až na pracovišti, proto se kromě všech výše zmíněných oblastí budeme více zaměřovat na související uplatňování inovativních metod ve výuce a na využití interiéru v okolí školy pro učení venku a možnost využití prvků místně zakotveného učení; na přípravný týden v srpnu 2024 máme v plánu odborný seminář „Učíme se venku“

Stanovení cílové skupiny

 • Cílovou skupinou jsou žáci 1. – 9. ročníku, celkem 236 žáků v 10 třídách, programy budeme realizovat jednak v třídních kolektivech a některé, zejména přednáškového typu, ve větších, věkově vyrovnaných skupinách (např. beseda poruchách příjmu potravy obě osmé třídy společně)
 • Druhou cílovou skupinou je pedagogický sbor, celkem 15 učitelů základní školy,
  3 asistenti pedagoga, 1 speciální pedagog, 3 vychovatelky družiny a 1 vychovatelka školního klubu

Prostředky a metody k dosažení cíle

 • Koordinovaná spolupráce školního poradenského pracoviště s třídními učiteli, učiteli odborných předmětů (TV, Inf, VkZ, Př, OV, VV, Pč, ČJ, M) a vychovatelkami školní družina a školního klubu
 • Projektové a kreativní vyučování ve vhodných vyučovacích předmětech (OV, VV, VkZ, ČJ, D) 
 • Využití filmových promítání s následnou besedou – k dispozici filmy V síti za školou 12+, Na hory, Řekni drogám ne, Jeden svět na školách – filmy o závislostním chování; volně dostupné filmy Policie ČR o právní odpovědnosti; pro učitele – doporučen projekt Dávej kyber pro učitele 
 • Spolupráce s Policií ČR – beseda o kyberšikaně a bezpečném chování na internetu (7.  ročník) 
 • Spolupráce s OPPP Znojmo – odkazy na další v zdělávání a celorepublikové projekty (např. Den bezpečnějšího internetu) a v případě potřeby konzultace či nezávislé posouzení situace ve třídním kolektivu) 
 • Zdravý životní styl – zejména učitelé prvouky, přírodopisu, TV, výchovy ke zdraví, OV  -  0 Kč (včetně besed o energetických nápojích a kratomu)
 • Poruchy příjmu potravy – peer program pro 8. ročník – SOU a SOŠ Přímětická Znojmo
  Rozvoj kreativity – dle aktuální nabídky tvořivých činností ve spolupráci se SOŠ Dvořákova Znojmo 
 • Jednodenní programy pro první stupeň s aktivitami posilujícími vazby mezi dětmi a celkově příznivé klima ve třídě i důvěru mezi učiteli a žáky – TU prvního stupně + vychovatelky + ŠMP 
 • Beseda Právní vědomí - pro 9. ročník  ve spolupráci s OSPOD Znojmo 
 • Na světě nejsi sám – program MP Edu – 1. tř. 2 hod, 2. tř. 2 hod.
 • Umění být šťastní I, II – program MP Edu – 3. tř. – 2 hod., 7. tř. 3 hod.
 • Jsi online - program MP Edu – 4. tř. 2 hod.
 • Dvoudenní adaptační program 6. ročník –  ŠMP ve spolupráci s TU a rodiči ubytování, kancelářské potřeby, pomůcky
 • Poznáváme Znojmo s Přímkou – peer program SOŠ Přímětická Znojmo
 • Adam a Eva aneb Nejsme stejní – 6. tř. 3 hod., – o dospívání – MP Edu 
 • Já a moje já – o psychickém dospívání (vztahy, sebeúcta, sebeovládání, tolerance k okolí) – 8. tř. 4 hod., – MP Edu 
 • Jak vypadá soudní jednání – Okresní soud Znojmo – 9. A a 9.
 • Finanční gramotnost s ČSOB – 8. tř., 9. A a 9. B
 • Šikana, fyzické napadení a sebeobrana – Bojové sporty Znojmo - 2. stupeň 5 hod.,
 • Pro pedagogické pracovníky – průběžně nabídka aktuálních seminářů a webinářů  -  financováno školou; srpen přípravný týden  -  seminář Učíme se venku