Výchovný poradce

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Pracovníci školního poradenského pracoviště

 • Mgr. Vocílková Blanka         -  výchovný poradce
 • Mgr. Brzobohatá Drahomíra -  školní metodik prevence
 • Mgr. Mondeková Vendula   -  speciální pedagog
 • Kubáková Jindřiška              -  logopedický asistent
 • Langová Eva                         -  asistent pedagoga (5. třída)
 • Povolná Darina                     -  asistent pedagoga (7. třída)
 • Švarcová Michaela               -  asistent pedagoga (9. třída)

Vedoucí pracoviště a výchovný poradce: Mgr. Blanka Vocílková

 • koordinace poradenských služeb ve škole
 • pomoc při výběru střední školy a volbě povolání
 • řešení problémů spojených se školní docházkou
 • řešení problémů spojených se školním neprospěchem
 • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků
 • konzultační hodiny:    STŘEDA 7.30 – 8.15 hodin                
 • kontakt:                      tel.: 530 512 260                   

      email: vocilkova.b@zskravsko.cz

 

Školní metodik prevence: Mgr. Brzobohatá Drahomíra

 • prevence a řešení sociálně patologických jevů jako jsou kouření, užívání alkoholu a drog, projevy šikanování mezi žáky, rasismu apod.
 • řešení problémů spojených se školní docházkou
 • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků
 • organizace volnočasových aktivit pro žáky
 • konzultační hodiny: PÁTEK 11.20 – 12.05                           
 • kontakt:                      tel.: 530 512 260

                                email: brzobohata@zskravsko.cz email:

 

Školní speciální pedagog: Mgr. Vendula Mondeková

 • péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a žáky nadané
 • individuální vzdělávací plán
 • konzultace pro rodiče dětí s poruchami učení (např. dyslexie, dysgrafie)
 • nápravy poruch učení v rámci hodin českého jazyka
 • vedení předmětu speciálně pedagogické péče
 • konzultační hodiny:  ÚTERÝ 11.20 – 12.05                                  

                         

 • kontakt:                      tel:  530 512 263

                              email: mondekova@zskravsko.cz

Schůzky s pracovníky poradenského pracoviště je nutné dohodnout předem.

Jsme připraveni pomoci vám i vašim dětem, těšíme se na spolupráci.

 

 

Cíle a program ŠPP

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Program pedagogicko-psychologického poradenství naplňuje především tyto cíle:

 • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti  a sociálně nežádoucích jevů,
 • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
 • zavést do školství novou koncepci kariérového poradenství,
 • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
 • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
 • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.

Standardní činnosti ŠPP

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Standardní činnosti výchovného poradce

 • příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, příprava návrhů na další péči o tyto žáky
 • zajištění podmínek pro integraci nadaných a mimořádně nadaných žáků
 • spolupráce na vypracovávání PLPP, IVP
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči a dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • poskytování průběžné a dlouhodobé péče pro neprospívající žáky
 • komunikace s poradenskými zařízeními (PPP, SPC)
 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků