O škole

Název školy Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace
Adresa základní školy a mateřské školy – oddělení Berušky Kravsko 169, 671 51
Adresa mateřské školy – oddělení Motýlci, Včeličky Kravsko 200, 671 51
Zřizovatel školy Obec Kravsko (Kravsko 12, 671 51, tel.: 515 255 131)
IČO 70999708
IZO 102855412
RED - IZO 600127486
E-mail zskravsko@zskravsko.cz
Bankovní účet školy 107-9865170237/0100
Bankovní účet školy školní jídelny, družiny, školky 123-5291530257/0100
Datová schránka x6tmepp

Název školního vzdělávacího programu:

MŠ: ŠVP pro předškolní vzdělávání „Dětství je krásná pohádka“
ZŠ: Moje škola – ŠVP pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace je právní subjekt, který byl zřízen k 1.1.2003 Obcí Kravsko. Sdružuje několik součástí:

 • mateřskou školu s celodenním provozem (od 1.9.2022 tři třídy)
 • úplnou základní školu (1.stupeň 5 tříd, 2.stupeň 5 tříd )
 • školní družinu (tři oddělení )
 • školní jídelnu s výdejnou
 • školní klub

Školu navštěvují žáci z 10 obcí širokého regionu, provoz školy je přizpůsoben příjezdům a odjezdům autobusů:

 • Kravsko
 • Plenkovice
 • Žerůtky
 • Olbramkostel
 • Vranovská Ves
 • Hluboké Mašůvky
 • Pavlice
 • Kasárna
 • Mramotice
 • Znojmo

Dojíždějící žáci tvoří ¾ počtu všech žáků.

Mateřská škola - mateřská škola je umístěna ve dvou budovách. Oddělení Motýlci se nachází v zrekonstruované budově s č.p. 200. Od 1.9.2022 bylo ve stejné budově otevřeno třetí oddělení Včeliček. Ve spodní části budovy je provozována pošta.

Další oddělení – Berušky je součástí budovy ZŠ.

Společně jsou všemi odděleními využívány prostory rozlehlé zahrady, která se nachází mezi budovami mateřské školy a ZŠ. K pohybovým aktivitám jsou využívány prostory tělocvičny a sportoviště, které je také v těsné blízkosti MŠ. V okolí školy je zámecký park a rozlehlý les.

Základní škola - ve školním roce 2023/2024 navštěvuje školu 236 žáků v 10 třídách. Budova školy je situována v klidném prostředí blízko lesa naproti zámeckému parku.

Školu tvoří soubor pěti zateplených pavilonů spojených chodbami. V jednom pavilonu je prostorná tělocvična s moderně vybudovaným sociálním zařízením pro žáky i učitele. Ve dvou předních pavilonech je umístěna školní kuchyně a jídelna, dvě třídy školní družiny, školní klub, učebna informatiky, dvě kmenové třídy a keramická dílna s pecí, hrnčířským kruhem a vybavením pro praktické činnosti. V roce 2021 zde byla dokončena rekonstrukce nové přírodovědné učebny a bezbariérové toalety.

Ve některých třídách jsou zřízeny multimediální učebny vybavené interaktivní dotykovou tabulí Smart s prostorovým ozvučením a hlasovacím zařízením pro žáky. Ve všech učebnách je nainstalován dataprojektor a učebny jsou propojeny do školní počítačové sítě řízené vyhrazeným serverem s připojením na internet. Každý učitel má k dispozici vlastní notebook pro zpracovávání digitálních učebních materiálů a e-learningovou komunikaci se žáky v prostředí MS Teams a pro využívání elektronické žákovské knížky a třídní knihy.

Mezi budovami je ozvučený dvorek, na kterém žáci tráví za pěkného počasí velké přestávky. Dvorek těsně sousedí s dětským hřištěm mateřské školy.

Za školou je vybudováno víceúčelové sportoviště s fotbalovým, volejbalovým a tenisovým hřištěm, běžeckou dráhou, doskočištěm na skok daleký, odhodištěm pro vrhačské disciplíny a místem pro skok vysoký. Vedle sportoviště je dětské hřiště s herními prvky využívané převážně školní družinou a mateřskou školou.

Na školním pozemku je přírodní učebna s výukovými prvky pro environmentální výchovu a výběhem pro kozy.

Pedagogický sbor je stabilní, předepsanou kvalifikaci pro výkon zaměstnání pedagodů mají všichni učitelé i asistenti pedagogů. Škola má zřízeno školní poradenské pracoviště, ve kterém pracuje kvalifikovaný metodik prevence, výchovný poradce, koordinátor ICT, koordinátor ŠVP, koordinátor EVVO a speciální pedagog.

 

Priority školy:

Podpora přírodovědného vzdělávání a ICT:

Učebna informatiky má moderní vybavení, výuka je řízena videokonferencí ( Vision ). Ve škole byl stanoven koordinátor-metodik ICT, který absolvoval specializační studium.

K plnění úkolů v této oblasti jsme využili projektů spolufinancovaných z ESF v rámci globálních grantů OP VK v JMK v prioritní ose 1, v oblasti podpory 1.1. – Zvyšování kvality ve vzdělání. V projektu s názvem Digitální zpracování výuky jako pomocník v přípravě žáků na vyučování škola získala finanční podporu na pořízení notebooků pro všechny učitele, kteří byli proškoleni k tvorbě vlastních digitálních materiálů. Vznikla tak vlastní školní databáze DUM. Díky zmíněné dotaci byly nainstalovány počítače s připojením na internet do všech tříd. V rámci realizace projektu byl vytvořen speciální software EduBase pro tvorbu jednoduchého e-learningu, prostřednictvím kterého učitelé žákům přibližovali výuku a zadávali úkoly k procvičování již v době dávno před koronavirovou epidemií. Aktivita byla již tehdy obrovským pomocníkem při komunikaci se žáky i rodiči, takže nástup distanční výuky byl pro žáky i pedagogy jednodušší. Pozvolna jsme díky náročnějším požadavkům na distanční výuku přešli na využívání platformy MS Teams. Ke komunikaci se zákonnými zástupci využíváme i elektronickou žákovskou knížku a třídní knihu v rámci platformy Škola online.

Pro žáky jsme nakoupili díky dotačním programům a podpoře zřizovatele další notebooky, které půjčujeme v případě potřeby žákům k domácímu vzdělávání. Díky Šablonám jsme pořídili notebooky včetně dokovach stanic i do přírodovědné učebny a tablety do školní družiny.

Že je výuka ICT na vysoké úrovni dokazují i materiály vydané školou. V rámci dalšího projektu z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, byl vydán sborník námětů pro práci s regionální tematikou Můj region. Práce ve sborníku jsou z rozličných oblastí, ale převažují žákovské prezentace vypracované v různých programech. Zdařilé jsou i pohlednice a pexesa vytvořené školou. I zde jsou využity výhradně fotografie žáků.

Škola zahájila vzdělávání podle revidovaného RVP ZV s novou vzdělávací oblastí Informatika již od školního roku 2021 – 2022, proto mohla čerpat finanční prostředky v rámci Národního plánu obnovy. Pro nový školní rok jsme nakoupili dalších 10 notebooků v dokovací stanici, které mohou využívat žáci v kmenových třídách a v případě distanční výuky budou zapůjčeny žákům. Z dotačního programu jsme nakoupili také nové sady Pasco pro přírodovědnou výuku a robotické pomůcky a stavebnice. Pro jejich použití byla proškolena většina pedagogů.

V prosinci 2021 jsme začali využívat nově zrekonstruovanou učebnu přírodních věd pro výuku fyziky, chemie, biologie, která odpovídá požadavkům dnešní doby tak, že je možné rozvíjet klíčové kompetence žáků v oblasti přírodních věd, podporovat práci s digitálními technologiemi a v neposlední řadě rozvíjet sociální a občanské kompetence žáků. Žáci mají k dispozici nejmodernější edukační systém, který slouží jako kompletní platforma pro realizaci experimentů ve výuce přírodních věd.

Žáci školy se opakovaně úspěšně účastní biologické olympiády a olympiády chemické. Tradici mají ostatní soutěže jako Přírodovědný klokan, Pythagoriáda, Klokan, Pangea a další.

 

Podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj:

Další prioritou je environmentální výchova, s jejíž výukou má škola bohaté zkušenosti. Koordinátorkou EVVO je ředitelka školy.

21.7.2023 obec Kravsko převzali mimořádné ocenění za činnost místní základní školy v oblasti vzdělávání a udržitelného rozvoje regionu i zapojení dětí do plánování a života obce.

Škole byl již několikrát udělen certifikát Škola pro udržitelný život.

ZŠ Kravsko je již řadu let členem sítě škol M.R.K.E.V. – škol zabývajících se ekologickou výchovou. Tradici má spolupráce školy se školskými zařízeními pro environmentální vzdělávání – Lipka, Chaloupky, Sever, Tereza, Rezekvítek, ale také účast v celostátních programech a soutěžích. Každoročně se účastníme akce 72 hodin.                   

Finanční podporu pro environmentální aktivity škola získala i z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci projektu Návrat k tradicím Kravska a okolí. Díky projektu byla vydána vlastní regionální učebnice Toulky historií regionu naší školy. Podpořeny byly aktivity zaměřené na třídění odpadu, jako je projektový týden Odpady – problém nás všech. Sběrové aktivity jsou zaměřené nejen na starý papír, vysloužilé elektrospotřebiče, vybité baterie, ale i na léčivé byliny a použitý olej.

Z Revolvingového fondu MŽP jsme získali finanční podporu na vybudování přírodní zahrady s výukovými prvky pro environmentální výchovu a dovybavení přírodních koutků a výběhu pro kozy.

Nemalý význam má i spolupráce školy s Nadací Partnerství, která nám podpořila dotací vybudování dětského hřiště a odpočinkové zóny u přírodní učebny. V rámci programu Škola pro udržitelný život, který byl podpořen v rámci projektu „Spolu si pomáháme, společně se vzděláváme aneb místně zakotvené učení v praxi“ z nadačního fondu České bankovní asociace na podporu vzdělávání – Kamarádi vzdělání jsme vybudovali posezení u památného stromu – dubu v katastru obce Kravsko. Projekt jsme nazvali Setkávání pod dubem. Tento dub žáci naší školy navrhli do ankety Strom roku, ve které se umístil na 5.místě v rámci republiky. Žáci devátého ročníku realizovali projekt „Mladí ladí D-DUR“, projekt podpořený z programu ERASMUS+ a vybudovali odpočinkové místo naproti škole s krásnou lavičkou.

Škola je využívána jako škola s příklady dobré praxe v oblasti EVVO, navštěvují ji pedagogičtí pracovníci z celé republiky v rámci seminářů a exkurzí.

Environmentální výchova je nabízena žákům jako jeden z volitelných předmětů.

 

Podpora tělesné výchovy a výchovy ke zdravému životnímu stylu

V areálu školy je multifunkční sportoviště s běžeckou dráhou, fotbalovým hřištěm, hřištěm s tartanovým povrchem i hřiště s umělou trávou, doskočištěm pro skok daleký i vysoký, sektorem pro vrh koulí a nočním osvětlením. Podlaha ve školní tělocvičně byla také zcela nedávno vyměněna stejně jako střecha a osvětlení.

Zájem žáků o sport je podporován školními aktivitami, olympiádami a atletickými závody.

Na sportovní aktivity je vyhrazen čas i během pobytu žáků ve školní družině. Tradicí se stalo pořádání atletických závodů nejen pro žáky školy a jejich rodiče ale i pro ostatní školy regionu. Bohužel se na tělesné zdatnosti žáků podepsalo koronavirové období. Věříme, že se díky skvělým podmínkám pro sport a pohybové aktivity vrátí dětem a žákům jejich tělesná zdatnost a podpoříme jejich zdravý životní styl i jinými aktivitami.Pravidelně se účastníme projektu Děti do bruslí. Bruslit jezdí za podpory zřizovatele děti z mateřské školy a žáci nižších ročníků základní školy. K povinnému plaveckému výcviku tak přibyla další dlouhodobá sportovní aktivita.

Ve spolupráci se Střediskem volného času podporujeme ve škole několik sportovních kroužků. Žáci se účastní soutěží a sportovních klání družstev. Tradicí se stala i účast na závodech Dračích lodí. Školní výlety jsou zaměřeny na sportovní vyžití žáků. Každoročně realizujeme ozdravný pobyt žáků prvního stupně a lyžařský výcvikový kurz žáků druhého stupně.

Z disponibilních hodin byla zařazena do rozvrhu i výchova ke zdraví v 6.ročníku. Škola má pedagoga s aprobací Výchova ke zdraví.

Tradici má ve škole dopravní výchova. Od 4.ročníku je zařazována ve spolupráci s Besipem. Na soutěže v dopravní výchově žáky systematicky a dlouhodobě připravuje jedna pedagožka. Mnohokrát se žáci umístili v obou kategoriích na první příčce až v krajských kolech soutěží, ve školním roce 2021-2022 dokonce na první příčce v celostátním kole. Stejně tak jsou úspěšní i v soutěži Mladý zdravotník.

Škola byla zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Vliv celoškolní koncepce podpory zdraví – programu ŠPZ na jednotlivý rok – se projevuje i při školních akcích. Obsah kurikula je v souladu s celoškolní koncepcí zdravého stravování a pohybu. Škola je zapojena do projektů Ovoce do škol a Mléko do škol.

 

Podpora „bezpečného školního prostředí“ a zajišťování rovného přístupu ke vzdělání

           

Naší snahou je zajištění rovného přístupu ke vzdělání bez ohledu na druh znevýhodnění ( např. zdravotního, ekonomického, sociálního, etnického).

Ve škole je zřízeno školní poradenské pracoviště, ve kterém pracuje výchovný – kariérový poradce, školní speciální pedagog a metodik prevence. Všichni pedagogové jsou odborně způsobilí pro výkon svých činností, nový metodik prevence zahájí studium v letošním školním roce. Pracoviště spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními. Koordinací péče o žáky s SVP je pověřena výchovná poradkyně, která je zároveň zástupkyní ředitelky. ŠPP svým působením zkvalitňuje klima školy a spolupráci se zákonnými zástupci.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami věnujeme velkou pozornost. Podporujeme integrované žáky zpracováním IVP. Pedagogové působí na žáky i v rámci pedagogické intervence. Školní speciální pedagog vede hodiny speciálně pedagogické péče. Ve škole pracují asistenti pedagoga. Společné vzdělávání klade vysoké nároky na diagnostiku a kvalitu doporučovaných podpůrných opatření pro konkrétní žáky.

V rámci projektu Šablony pro ZŠ a MŠ pracujeme se žáky ohroženými školním neúspěchem, kteří docházejí na pravidelná doučování.

Jsme připraveni vytvářet vyučovací programy pro mimořádně nadané žáky na základě principů diferenciace a individualizace. Jsme si vědomi, že výuka pro mimořádně nadané žáky musí být pestrá a podnětná, musí umožnit žákům hledat a objevovat noví informace a souvislosti.

Součástí školního řádu je i prevence sociálně patologických jevů. Škola celkově věnuje zvýšenou pozornost prevenci rizikového chování žáků. Nejen s pomocí speciální pedagožky se daří řešit nežádoucí problémy v naprostém počátku jejich výskytu. Nově jsme zařídili kabinet pro metodika prevence, který má kabinet blízko kabinetu speciální pedagožky i kabinetu výchovného poradce, což přispívá k větší koordinovanosti jejich péče o žáky. V oblasti poskytování poradenských služeb přibývá požadavků na řešení problémů. Přibývá žáků s duševním onemocněním, psychiatrickými diagnózami, s problémovým chováním.

Již 2x poradenské pracoviště vypracovalo projekt Zdravé klima jako základ úspěšného začlenění žáka, který byl opětovně finančně podpořen Jihomoravským krajem z dotačních programů škol. Cílem projektu je tvorba a optimalizace zdravého školního prostředí, příznivého klimatu, zlepšení vztahů mezi žáky ve třídách i na škole, zlepšení sociálně komunikačních dovedností žáků a podpora jejich osobnostního rozvoje včetně zdravého životního stylu, zvyšování znalostí a kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti prevence a řešení rizikových projevů chování  a jejich včasného záchytu, posílení důvěry mezi pedagogy a žáky.