Využití ICT ve vzdělávání

 

Název projektu:                                              Využití ICT ve vzdělávání ve škole v Kravsku

Název operačního programu:                   OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo programu:                                                              02

Název výzvy:                                                    Výzva č.02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3

Číslo výzvy:                                                       02­_18_063

Název projektu:                                              Využití ICT ve vzdělávání ve škole v Kravsku

Registrační číslo projektu:                           CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009287                        

Doba realizace projektu:                             1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Celkové způsobilé výdaje :                         1 544 888,- Kč

 

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.

 

Aktivity:

Školní asistent - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy. 

Komunitně osvětová setkávání

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter mateřské školy. Mateřská škola zorganizuje volnočasové komunitní osvětové setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností za pomoci odborníka nebo odborného týmu (organizace, spolku apod.). Děti z mateřské školy se mohou do aktivity zapojit jako diváci nebo i jako samotní aktéři.

Projektový den mimo školu

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

Projektový den ve škole

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - projektová výuka

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Nové metody ve výuce v ZŠ – ICT

Cílem šablony je prohloubit profesní kompetence pedagogických pracovníků základních škol prostřednictvím vzájemné spolupráce s využitím prvků mentoringu. Obsahem šablony je spolupráce pedagogického pracovníka, který má zkušenosti a potřebné znalosti v konkrétní oblasti forem a metod práce (dále jen "pedagog-expert") s dalšími dvěma kolegy (dále jen "pedagog-začátečník"). Šablonou budou podpořeny nové formy a metody práce pedagoga.

Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ

Cílem této aktivity je umožnit základním školám působení ICT technika ve výuce, eliminovat technické problémy a zvýšit plynulost výuky a zároveň snížit obavy pedagogických pracovníků z práce s digitálními technologiemi.

 

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 32 hodin/32 týdnů

Využití ICT ve vzdělávání v ŠK/ŠK - 32 hodin/32 týdnů

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky. Pedagogové využijí nové inovativní scénáře výuky.

 

Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub

 

Klub pro žáky ZŠ - klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

 

Tandemové vzdělávání v ŠD/ŠK

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků školních družin a školních klubů (a pedagogických pracovníků základních škol a budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí účastníků. Díky spolupráci se zlepší kvalita vzdělávání, která bude mít pozitivní vliv na výsledky účastníků.

 

Projektový den mimo ŠD/ŠK

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí účastníků. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí účastníků.

 

Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub zábavné logiky a deskových her

Cílem aktivity je realizace klubu pro účastníky školní družiny a školního klubu. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí účastníků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje účastníků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu. Mateřská škola zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy.

 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.

 

Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD/ŠK

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků školních družina školních klubů a odborníků z praxe. Díky spolupráci se zlepší kvalita vzdělávání, která bude mít pozitivní vliv na výsledky účastníků i pro jejich budoucí uplatnění na trhu práce.

 

Realizace aktivit:

Berušky a Motýlci na výletě /projektový den mimo školu/

uvod.jpg

Ve středu 5. 6. 2019 jsme prožili krásné dopoledne na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou. Využili jsme připraveného programu s názvem „Cesta za pohádkou aneb jak se žilo na zámku“. Nechybělo i  sportovní vyžití, kdy si děti mohly vyzkoušet pro ně méně známou hru Petang. Posvačili jsme v příjemném prostředí zámecké zahrady, kde všem moc chutnalo. Následovala pohádka „Tři zlaté vlasy děda Vševěda“. Zajímavá byla prohlídka vybavení zámecké kuchyně, kde děti zaujala velká pec, na které si každý upekl svoji vyválenou bramborovou placku. Všem tahle sladká a voňavá dobrota chutnala. Následovala prohlídka vybraných prostor zámku, kde byl pro děti připraven program. Mohly si vyzkoušet části vojenské zbroje, poslechnout si co si dříve na zámku oblékali a poskládat si z papíru límec. Na závěr si vybrané kostýmy vyzkoušely. Dětem se program moc líbil a všichni jsme se spokojeně vrátili autobusem na oběd do školky.

Fotky můžete vidět zde.

Člověk za mimořádných událostí 2019

policie19-13.jpg

20.5.2019 se uskutečnil projektový den pod názvem Člověk za mimořádných událostí. S dětmi si neustále povídáme o různých nebezpečí, které v jejich životě mohou nastat a hlavně, jak se v takových situacích zachovat. Seznamují se s pravidly silničního provozu, základy první pomoci, znají důležitá telefonní čísla. Dnešní den byl zaměřen na pomoc od nejlepšího přítele člověka - psa.

Pozvání přijali členové Kynologického klubu Ajax Únanov. V 9.30 na školní hřiště nastoupily děti od 1. – 5. třídy a sledovaly práci kynologů. Nejdříve ukázali výcvik psů, jak umí reagovat na povely a signály. Pejsci přeskakovali překážky, plazili se, aportovali a štěkotem děti zdravili. Po této lehčí části následovalo vyhledávání pachatele, jeho zadržení a předání.

 V klubu se také věnují výcviku nevychovaných psů, nejdříve vše naučí majitele a ti svůj um předají pejskovi.

 Členové klubu nám předvedli nádhernou, ale velice obtížnou práci. Výsledkem jsou jejich perfektně vycvičení psi, na kterých jde vidět, že se vzájemně mají rádi a potřebují…

Jak se to říká? Jaký pán, takový pes!

Pokud by vás taková práce bavila, nebo máte pocit, že ji se svým mazlíčkem potřebujete, nebojte se vyhledat klub Ajax.  Vyhledávají nové členy a přijmou vás s otevřenou náručí.

Fotky z akce můžete vidět zde.

DEN ZEMĚ V PRVNÍ TŘÍDĚ 2019

denzeme19-13.jpg

29. 04. 2019

V pátek 26. dubna přijeli k nám do Kravska žáci čtvrtých tříd ze ZŠ Jubijejní park ve Znojmě. Nejdřív jim paní ředitelka ukázala areál školy a hřiště. Nejvíc je zaujal náš zookoutek, ve kterém chováme kozy kamerunské, hotel pro ještěrky a také hmatová stezka. Několik žáků si ji zkusilo projít poslepu a s bosýma nohama. Moc je také lákal náš běžecký ovál a tak někteří borci neodolali, a i když měli před sebou dlouhý pochod, s chutí si vyzkoušeli oběhnout celé kolečko. Poté už jsme se společně vydali k dubům u Kocandy. Památný dub všechny úplně ohromil svou velikostí a šířkou kmene. A když si potom ještě vyslechli pověst o loupežníku Melkusovi, který míval v jeho koruně svůj úkryt a pak zde i nalezl nešťastnou náhodou smrt, vůbec nelitovali kroků, které museli ujít, aby toto místo navštívili. Ve stínu stromů jsme posvačili, odpočinuli si, načerpali síly a pustili se do plnění úkolů. Byly zaměřené – jak jinak – na přírodu. Čtvrťáci poznávali přírodniny a přiřazovali kartičky s názvy živočichů k biotopům, ve kterých žijí. Úkol prvňáčků byl úplně stejný, jenom s o poznání jednodušším zadáním. Po úspěšném zvládnutí tohoto úkolu nanosily všechny děti přírodní materiál, který našly v okolí a poskládaly z něj veliké srdce jako dárek pro Zemi. Od matky Země pak dostala každá třída dopis. Před odchodem jsme si ještě všichni vyrobili náramky z přírodnin. Myslím, že vyučování v přírodě bylo pro děti příjemným zážitkem, a že přispěje k jejich pozitivnímu vztahu k přírodě a k prostředí ve svém okolí vůbec. A o tom Den Země přece je!

Fotky z akce můžete vidět zde.

Projektový den – 100 LET VÝROČÍ REPUBLIKY

100letcr-18-42.JPG

12. 11. 2018

   V tomto roce slavíme 100 let od vzniku naší republiky. A nejenom to. Připomínáme si i důležité události celého uplynulého staletí. Naše škola nezůstala pozadu a zapojila se do právě probíhajících oslav projektovým dnem zaměřeným na zdokumentování jednotlivých desetiletí od roku 1918 po současnost.

   Každá třída si vylosovala období a po několik týdnů si žáci i učitelé shromažďovali všechen dostupný materiál vhodný na nástěnky či výstavky. Fotografie, výstřižky z novin či časopisů, staré pohlednice, různé obrázky, kalendáře, informace z internetu, knihy, drobné předměty apod. Následovala příprava nástěnek, které zaplnily celou spojovací chodbu. Každá třída k tomuto úkolu přistoupila opravdu zodpovědně, a tak v den výročí vzniku ČSR zdobily tuto část budovy školy poutavé nástěnky plné různých údajů, informací a obrazového materiálu.

   Samotný projektový den proběhl v úterý 6. listopadu. Na tento den připravili žáci 9. třídy pro žáky zbývajících ročníků prezentace k danému tématu. Žáci si se svými učiteli prohlédli nástěnky a vystavené publikace a předměty připomínající naši historii. Následovala beseda pro žáky 8. a 9. třídy s předsedkyní okresní pobočky Konfederace politických vězňů paní Marií Achrerovou. Ta žákům vyprávěla o osudech své rodiny a rodiny jejího manžela na pozadí událostí uplynulých let.

   Na závěr celého projektu byly nástěnky  zpřístupněny veřejnosti. Všichni příchozí si mohli prohlédnout vystavené expozice a tímto s námi oslavit významné výročí naší republiky.

Tento projektový den byl realizován v rámci projektu Využití ICT ve vzdělávání ve škole v Kravsku, který je podpořen z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání financovaného Evropským strukturálním a investičním fondem a MŠMT.

Fotky můžete vidět zde.

                                                                                                        Mgr. Jana Valihrachová

O tomto projektu se můžete dočíst v Učitelských novinách zde.

PROJEKTOVÝ DEN MIMO ŠKOLU - VÝUKOVÝ PROGRAM NA FARMĚ 2019

farma19-2.jpg

22. 04. 2019

   Ve čtvrtek 11. dubna se v rámci projektu Využití ICT ve vzdělávání ve škole v Kravsku, který je podpořen z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání financovaného Evropským strukturálním a investičním fondem a MŠMT, vypravili žáci 4. a 7. třídy do obce Zašovice u Okříšek na místní výukovou farmu. Zde byl pro žáky připraven výukový program CHLEBA S MÁSLEM (4. třída) a VLNA, LEN A POLYETHYLEN (7. třída).

    Čtvrťáci si podle receptu vlastnoručně vyrobili lahodný chlebánek namazaný domácím máslem. Zjistili, kolik se za takovou svačinkou skrývá práce a náramně si pochutnali. Krom přípravy těsta, následné pečení chlebánku a stloukání másla je čekala prohlídka zvířat na farmě, kde přišli do přímého kontaktu se zvířaty. Také nahlédli do sýrárny - přípravny mléka a mléčných výrobků, dokonce si mohli některé výrobky zakoupit pro svou potřebu.  

   Na sedmáky čekal výukový program, ve kterém se dozvěděli něco o tradičních i moderních textilních materiálech, byli seznámeni s podmínkami pěstování textilních rostlin a jejich dopadem na životní prostředí. Porovnali, co má společného ovce, len a PET lahev. Z vlny si vyrobili drobný výrobek na památku metodou suchého či mokrého plstění. V druhé části programu se vydali na pastvinu k ovcím a na prohlídku farmy spojenou s výkladem o tamních zvířatech a způsobu hospodaření.

   Projektový den mimo školu se žákům líbil, všichni zde prožili příjemné dopoledne a dozvěděli se mnoho nových informací.

Fotky z této akce můžete vidět zde.

                                                                                                             Mgr. Jana Valihrachová